Overeenkomst van opdracht WebDesign & Website building en onderhoud Website

Nog op te nemen:

Ook server capaciteit opnemen /
domein + webspace voor 1 jaar inclusief
Jaarlijkse verlengingskosten.

Wat is meerweerk/extra bv template/thema aanpassen buiten de standaard functionaliteit om

Onderhoud aan de site
Partijen:

ZworkZ, gevestigd aan de Valeriaan 1, 2631SP te Nootdorp en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76766691, Opdrachtnemer, vertegenwoordigd door D.J.D. van Beeren,

overwegen dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van Webdesign, Website building en onderhoud van Website (KvK SBI-code: 74101 – Communicatie- en grafisch ontwerp;
  2. Opdrachtnemer door Opdrachtgever is benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten en Opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden te verrichten;
  3. Opdrachtnemer vrij is om te bepalen op welke wijze hij/zij de werkzaamheden uitvoert,

en komen als volgt overeen:

Algemene Voorwaarden ZworkZ – versie januari 2020 – kvk 76766691

1. Definities

1.1 ZworkZ: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie ZworkZ een overeenkomst sluit tot
 het leveren van diensten.
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door ZworkZ geleverd zal worden.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen ZworkZ en Opdrachtgever.
1.5 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.6 Webdesigner: Dave van Beeren, ZworkZ.nl, KvK 76766691, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.7 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.8 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vast staat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
1.9 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met ZworkZ verklaart de opdrachtgever dat hij
/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord
 gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
 afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of 
overeenkomst van of met ZworkZ.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door ZworkZ zijn geheel vrijblijvend.
3.2 ZworkZ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
 opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
* de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door ZworkZ.
* de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
 Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
 bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 ZworkZ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ZworkZ het 
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ZworkZ aangeeft dat
 deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 ZworkZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ZworkZ 
is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
 deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZworkZ kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
 schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door ZworkZ op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
 medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ZworkZ, zal de termijn worden
 verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan 
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 ZworkZ is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt 
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten 
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de 
foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van ZworkZ van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
 ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door ZworkZ vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van ZworkZ niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
 dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door ZworkZ verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig eigendom van ZworkZ, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het 
laatste geval kan ZworkZ hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
 genoemde eigendom is ZworkZ gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
 vergoeding in rekening te brengen.
7.3 ZworkZ behoudt zich het recht voor, de door de uitvoering van de werkzaamheden
 toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt verstrekt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover ZworkZ bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en 
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ZworkZ op geen 
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze 
relaties met ZworkZ of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar 
wordt gedurende de relatie met ZworkZ.
8.2 ZworkZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
 opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
 door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
 copyright van derden.
8.3 In geval van aanrekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ZworkZ
 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
 aansprakelijkheid van ZworkZ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of 
winst.

9. Reclameren/acceptatie/gebreken

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk
 omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan ZworkZ. Indien de klachen gegrond zijn zal ZworkZ deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan ZworkZ binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt 
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclameren bij klachtafhandeling geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
 compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren 
in extra werk, waarvoor ZworkZ naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
 moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en ZworkZ en is de 
opdrachtgever verplicht om het werk van ZworkZ volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40% van het initiële totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te 
voldoen.
11.3 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien ZworkZ de 
gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend 
hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de 
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van 
de opdrachtgever en ZworkZ kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever
 ervanaf ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door ZworkZ niet kan worden 
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terug vorderen.
11.4 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens 
specificaties van de opdrachtgever en naar behoren functioneert, zal ZworkZ een factuur sturen voor het met de
 overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De 
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde 
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door 
ZworkZ overgezet op het hosting domein en in productie genomen (online zetten van domein) van de opdrachtgever.
11.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door ZworkZ een 
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
 niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, 
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) 
incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 ZworkZ bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
 van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij/zij 
gerechtigd de samenwerking te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
 voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
 voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 ZworkZ zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken 
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke 
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan ZworkZ
.
13.2 Wanneer ZworkZ bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
 gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. ZworkZ is voorts niet
 verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke 
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
 van oplevering veranderen. ZworkZ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
 opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 ZworkZ is vrij om voor promotie-doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
 eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt ZworkZ zich het
 recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde 
website.

14 Geschillenregeling en toegepast recht
.

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Getekend in tweevoud op ____________ te _______________ door:

_________________                                                                   _________________

Naam:                                                                                                     Naam:
Titel:                                                                                                        Titel:

Disclaimer

Hoewel deze overeenkomst met uiterste zorg is opgesteld, aanvaardt ZworkZ geen aansprakelijkheid voor gebruik en/of schade. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze overeenkomst.